Regisztráció
Community Manager
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

TÁJÉKOZTATÓ

a felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzokkal kapcsolatosan


 

I. PREAMBULUM

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a ZEN Stúdió Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet, Cg. 01-09-691205, a továbbiakban: Társaság) által a https://zenstudios.com/careers/ weboldal és a Társaság jogosultsága alá eső kapcsolódó technikai felületeken vagy platformokon (a továbbiakban: Karrier oldalakon) alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, oldallátogatók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Karrier oldalakon a mindenkor elérhető a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató, a Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Karrier oldalakon folyamatosan elérhető.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Karrier oldalak böngészése és Karrier oldalak bármelyikén történő jelentkezés során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

A Felhasználó a Karrier oldalak látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Karrier oldalak igénybevételével, használatának kezdeményezésével tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és elfogadja, hogy a Karrier oldalak látogatásához, a jelentkezéshez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása.

A Karrier odalak egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Karrier oldalak bizonyos részeihez, egyes elemeihez.

A Felhasználó azzal, hogy a Karrier oldalakon regisztrál és/vagy jelentkezését bármely formában a Társaság részére eljuttatja, úgy nyilatkozik, hogy a Társaság a beküldött adatokat eltárolja, feldolgozza, nyilvántartásba vegye és az abban szereplő személyes, kapcsolattartási és egyéb adatok tárolja, Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megosztott információk, adatok, referenciák, egyéb tartalmak, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része Társaság számára elérhetővé válnak, amely azokat meghatározatlan ideig tárolhatja, felhasználhatja, rögzítheti. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Társaságunk felé azzal, hogy megszünteti regisztrációját a Karrier oldalakon keresztül és/vagy kéri megküldött adatai végleges törlését. 

A Karrier oldalak célja a Felhasználó a Társaságnál történő munkához jutásának elősegítése.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása, valamint a Társaság előzetesen meghatározott jogos érdeke alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. A Karrier oldalak céljából adódóan kizárólag a tizennyolc (18) életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe. A Karrier oldalakat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azokat a Felhasználó köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel, referenciákkal, Felhasználó által önkéntesen megadott védett és különösen védett személyes adatokkal és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Karrier oldalak bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 

II.TÁRSASÁG ADATAI:


Cégnév:                                 ZEN Stúdió Kft.

Székhely:                               1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet

Cégjegyzékszám:                 01-09-691205

Adószám:                              12532630-2-41

Képviselő:                             Kigyóssy Zsolt István ügyvezető

Telefonszám:            

Fax: 

E-mail cím:                            jobs@zenstudios.com

Honlap:                                  https://zenstudios.com/careers/

Adatvédelmi felelős:             

 

III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK


1. REGISZTRÁCIÓ (ZEN Karrier oldalak PROFIL LÉTREHOZÁSA)

A Társaság Karrier oldalak kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Amennyiben az egyes lehetőségek igénybevétele során kerül sor a regisztrációra, az űrlap szerinti szükségszerűen kitöltendő adatok köre eltérő lehet.

A regisztráció megkönnyítésére a Társaság többféle módon is lehetőséget biztosít. A Felhasználó hozzájárulása alapján a Társaság, illetve a külső szolgáltatók útján kerül sor a felhasználói e-mail cím való(di)ságának ellenőrzésére valamennyi e-mail cím esetében.

Facebook (Meta Inc.) és Google (Alphabet Inc.) felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció esetén nincs szükség a regisztrációs email cím érintett általi hitelesítésére. Facebook és Google alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Meta Platforms Ireland Limited, és a Google Ireland Limited által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Társaság felé a Meta Platforms Ireland Limited, a Google Ireland Limited adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.


1. A kezelt adatok köre:             

 • név, e-mail cím, lakóhely, utazási hajlandóság (leendő munkahely maximális távolsága a lakóhelytől kilométerben alapértelmezetten 15 km), munkakör/pályakezdő, álláskeresői státusz és álláskeresés indoka;
 • közösségi oldal használatával történő regisztráció esetén továbbá: Facebook ID/Google ID, , Google profil fotó
 • mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID); annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára.
 • Az álláshirdetésre jelentkezéssel egy időben megkezdett/elvégzett regisztráció esetén a fentieken túlmenően vagy telefonszám megadása vagy önéletrajz feltöltése szükséges (hirdetéstől függően).
 • A regisztráció létrehozása során az önéletrajzi profil fel/kitöltését is elindíthatja.


2. Az adatkezelés célja  

Felhasználói (munkavállalói) regisztráció, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/- tartás, a Karrier oldalak alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az egyes lehetőségek testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, a keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a Felhasználó és/vagy a Társaság által megadott preferenciáknak megfelelően, a Felhasználók megkeresése/értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a Felhasználók nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése és (már regisztrált) Felhasználók közötti összekapcsolása, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, álláshirdetésre jelentkezés biztosítása, önéletrajz tárolása későbbi jelentkezéshez.

Előzetes külön hozzájárulások esetén továbbá:

 • állásértesítő küldése,
 • önéletrajz adatbázisban történő tárolása, feldolgozása, értékelése,
 • toborzás a Társaság részére.


3. Az adatkezelés időtartama   

Az e-mail cím Felhasználási feltételek III. 1. pontjában meghatározott hitelesítése hiányában egy (1) hónapig; az E-mail cím hitelesítése esetén a Felhasználó profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a Karrier oldal utolsó használatától, állásértesítő utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó állásjelentkezéstől) számított egy (1) évig; illetve a Felhasználó nyilatkozatától függően a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti.


4. Az adatkezelés jogalapja      

a.) A Felhasználó hozzájárulása

Az álláshirdetésre jelentkezés menete során a Társaság jogos érdek és/vagy szerződés létrehozása jogalapon indítja el a regisztrációt az e-mail cím hitelesítéséig. Az e-mail cím hitelesítése során a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján is kerül sor a végleges regisztrációra vagy az adatkezelés megszüntetésére. A regisztráció elindítására jogos érdekből kerül sor adatbiztonsági okokból. Az érintett (Felhasználó) önrendelkezési joga e-mail címe hitelesítése során biztosított, az adatkezelés a szükséges célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű

b.) Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználók által    

A regisztrációs adatok módosítása a felhasználói fiókban 

Regisztrációs adatok módosítása menüpont alatt. A regisztrációs adatok módosítására az űrlapos jelentkezés folyamata során is lehetőség van.

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban Felhasználói fiók törlése menüponton keresztül kezdeményezhető

a.) Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)

Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 16. Egyéb adatkezelések


b.) A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése    

Az IV. fejezetben leírtak szerint.


ÖNÉLETRAJZ PROFIL, ÖNÉLETRAJZ ADATBÁZIS


1.Az adatkezelés előfeltétele           

A ZEN Karrier oldalak PROFIL LÉTREHOZÁSA, regisztráció megléte.


2. Kezelt adatok köre (profil)            

önéletrajz – ezzel együtt fénykép (képmás), egyéb feltöltött felhasználói tartalom (referencia, motivációs levél) felhasználói önéletrajz profilban az önéletrajzon túlmenően megadható adatok:

 • név, cím, e-mail cím, születési év, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, nettó fizetési igény és igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) (diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó), bemutatkozás, hobbi, eredmények, önéletrajz profil elérhetőségének státusza és utolsó státuszállítás időpontja.

az önéletrajzi profil adatokból levont következtetések és a felhasználói viselkedés alapján kezelt további adatok:

 • adott pozícióban/szakterületen eltöltött évek száma, utolsó állásjelentkezés a profession.hu oldalon/alkalmazásban, szakterületen eltöltött évek száma összegezve, munkahely és lakóhely távolsága, állásjelentkezési aktivitás (magas, közepes, alacsony), önéletrajz profil frissítésének/módosításának illetve a munkaadók számára elérhetővé tételének utolsó dátuma, az utolsó álláskeresési aktivitás dátuma.


3. Az adatkezelés célja    

Az Önéletrajz adatbázis rész üzemeltetésének célja az önéletrajzi profil elérhetővé tétele a Társaság körében/részére, keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a Társaság által megadott preferenciáknak megfelelően, kereső algoritmusa segítségével (szövegelemzéssel és parametrikus adatok összevetésével), előzetes hozzájárulás esetén a felhasználók önéletrajz profil adatainak elemzése, felhasználása és értékelése.


4. Az adatkezelés időtartama     

A felhasználói önéletrajz profil a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig tart, annak elérhetőségét azonban az érintett bármikor állíthatja (visszavonhatja az elérhetővé tételhez adott hozzájárulást és újra hozzájárulhat).


5. Az adatkezelés jogalapja        

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).


6. Adathelyesbítési, korlátozási és törlési lehetőség a Felhasználók által       

A felhasználói a profil adatai az „Profilom” menüpont alatt bármikor módosíthatók. A nyelvi teszt eredménye alapján a nyelvismeret módosítható.


7.A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése       

Az önéletrajz adatbázisba feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül más adatkezelők nem férhetnek hozzá. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál terjeszthetők elő. Az információs önrendelkezési jogainak érvényesítése Felhasználói kérelemre Társaságunk tájékoztatást ad. Az információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Társaság HR osztálya, mind az ügyfélszolgálat részére szíveskedjen megküldeni.

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatkezeléssel kapcsolatos, a Társaságnál előterjesztett kérelmeket a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében biztosítja, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tesz (best effort). A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a partner a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen.


8. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)       

Az adatbázisban elérhető felhasználói önéletrajz profilt kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai (ügyvezetés, HR osztály munkatársai) számára teszi elérhetővé a jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel és céllal.

A Társaság nem továbbít adatot a Társaságon kívülre. Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 16. Egyéb adatkezelések


UTÓLAGOS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

A Karrier oldalak felületen és adatbázis felhasználása keretében a Társaság elérhetővé teszi azon pozíciók listáját, amelyek relevánsak a Felhasználó által megadott/feltöltött adatok elemzése alapján a Felhasználó számára. A Társaság kizárólag az (esetleg még közzé nem tett) pozíciókat és/vagy állásajánlatokat és az önéletrajz adatbázisban adatait elérhetővé tévő Felhasználók adatait vizsgálja egy szoftveres kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel) segítségével.

 

1.Pozíció és/vagy állásajánlat és Felhasználó egyezés vizsgálatához kezelt adatok köre   

 • a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat (kompetencia, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció)
 • önéletrajz (kompetencia, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció, szakmai erősségek)
 • Felhasználó Karrier oldalakon leadott állásra jelentkezésének dátuma
 • önéletrajzban és állásajánlatban található kulcsszóegyezés figyelése

 

2.Az adatkezelés célja        

A Felhasználók által megadott adatok alapján releváns állásajánlat összekapcsolása.

 

3.Az adatkezelés módja     

Kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel).

 

4.Az adatkezelés időtartama         

A Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig vagy az utólagos kiválasztási eljárásban való részvétel kikapcsolásának kéréséig.

 

5.Az adatkezelés jogalapja            

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont). Társaságunk azon jogos érdeke, a Felhasználók munkához jutását segítse, megkönnyítse (mely egyben az érintettek érdeke is), és a Társaság a kiválasztási eljárást lefolytatni tudja. Az érintett Felhasználó és a Társaság közös érdeke, hogy a munkavállaló megtalálását és az álláskeresést hatékonyabbá tegye, a jelentkezőket és álláslehetőségeket összekapcsolhassa.

A Társaság az utólagos kiválasztási eljárás során csak a Felhasználó által álláskeresési céllal rendelkezésre bocsátott adatokat vizsgálja. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a meghirdetett állásajánlatokra önállóan is jelentkezzen. Az érintett bármikor kérheti az utólagos kiválasztási eljárás kikapcsolását. Mindezekre tekintettel az adatkezelés a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított.

 

6.Adathelyesbítési, törlési lehetőség és a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése             

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó érdeke adatainak naprakészen tartása, amely lehetővé teszi a valóban releváns állásajánlatok megjelenítését. A regisztrációs adatok és az önéletrajz az előzőekben meghatározott módon frissíthetők.

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy valamely álláslehetőségre megfelelő jelölt lehet, lehetősége van bármely álláshirdetésre önkéntesen jelentkezni a Társaság által ajánlott álláslehetőségeken felül is.

Az utólagos kiválasztási eljárás kikapcsolása (adatkezelés elleni tiltakozás) a profilból és a regisztrációs e-mail címről az jobs@zenstudios.com e-mail címre írt e-mail útján is kezdeményezhető.


JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE

1.Kezelt adatok köre

 • név, e-mail cím, önéletrajz vagy telefonszám, kísérőlevél, nettó fizetési igény az adott állás kapcsán;
 • a jelentkezés során feltöltött dokumentumok pl. motivációs levél, referencia, képmást tartalmazó fénykép, végzettséget igazoló dokumentum;
 • annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára, mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID);
 • a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, kategória, alkategória, kompetencia) és a jelentkezési folyamat állapota, a Társaság megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben.

 

2. A jelentkezéssel a felhasználó alábbi adatai kerülnek felhasználásra: név, email cím, csatolt dokumentumok, telefonszám, fénykép, lakóhely, jelentkezéshez kapcsolódó vagy ennek hiányában a profilban kitöltött és megosztott nettó fizetési igény, végzettségek (végzettség szintje, szakirány, intézmény neve),  beszélt nyelvek és nyelvismeret szintje, pozíciók, munkáltatók, munkáltatóknál eltöltött időszak, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, álláskeresési aktivitás, beküldött kísérőlevél, , különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) ( diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó),  annak ténye, hogy az érintett elérhető-e az önéletrajz adatbázisban, jelentkezés dátuma, kompetencia.


3. Adatkezelés célja

A Felhasználó pályázatának Társaság részére történő benyújtásával a keresés és szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a kiválasztási preferenciáknak megfelelően, az Utólagos kiválasztási eljárás és igénybevétele, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása.

 

A Felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy jelentkezéseiket, azok állapotát ellenőrizhessék.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó adott pályázat során megadott adatait a Társaság A felhasználói önéletrajz profil a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig tart. 

 

A jelentkezési űrlapon a Társaság Utólagos kiválasztási eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, hogy a ZEN Karrier oldalakon meghirdetett pozíció vagy álláshirdetés mellett az Utólagos kiválasztási eljárásra való jelentkezés esetén a Felhasználó adatai felhasználhatóak legyenek későbbi eljárásban is.

 

Az adatkezelés megszűnik a regisztráció megszűnésével, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti vagy csak az Utólagos kiválasztási eljárásban való részvétellel nem kíván élni. Amennyiben a regisztráció megszüntetése során az érintett úgy nyilatkozik, hogy az Utólagos kiválasztási eljárásban fenn kívánja tartani, a jelentkezési adatai további tárolásra kerülnek.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont). Társaságunk azon jogos érdeke, a Felhasználók munkához jutását segítse, megkönnyítse (mely egyben az érintettek érdeke is), és a Társaság a kiválasztási eljárást lefolytatni tudja . Az érintett Felhasználó és a Társaság közös érdeke, hogy a munkavállaló megtalálását és az álláskeresést hatékonyabbá tegye, a jelentkezőket és álláslehetőségeket összekapcsolhassa.

 

6. Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség

A Felhasználó a „Profilom” menüpont alatt visszavonhatja a jelentkezését, erről a Társaságot a rendszer értesíti, a Felhasználó személyes adatait az adott pozícióval vagy álláshirdetéssel összefüggésben és az adott jelentkezéssel összefüggő személyes adatok törlésre kerülnek. A visszaigazolást a Táraság megküldi a Felhasználó részére.

 

7. Információs önrendelkezési jogainak érvényesítése

A jelentkezés során megadott adatok és csatolt, feltöltött önéletrajz kezelését a Társaságon kívül más nem végzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunk ügyfélszolgálati elérhetőségein, illetve közvetlenül a az álláshirdetésben megadott elérhetőségen, továbbá a jobs@zenstudios.com email címen.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (best effort).


ZEN Karrier oldalak ALAPELVEK

A ZEN Karrier oldalak olyan adatok közlését várja el, amely személyiségi jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából lényegesek.

A kiválasztási és felvételi folyamatban alkalmazott kompetencia, megfelelőségi és alkalmassági vizsgálat eredményét a Felhasználó jogosult megismerni.

Kiválasztási vagy Utólagos kiválasztási eljárásban történő interjú során a Társaság feljegyzést készíthet, de erről tájékoztatjuk és a feljegyzést megismerheti. A ZEN sosem alkalmaz pszichológia, grafológiai teszteket, poligráfos vizsgálatot vagy ezzel egy tekintet alá eső műszeres vagy orvosi vagy pszichológiai képzettséget igénylő vizsgálatot. Erkölcsi bizonyítványt csak indokolt esetben (pl. jogszabályi előírás) szükséges bemutatni. Korábbi munkáltatótól kizárólag a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kérhet Társaságunk értékelést.

Bármikor visszavonhatja jelentkezését, meggondolhatja magát, kérheti HR-es kollégánktól vagy az jobs@zenstudios.com email címen, hogy ne keressük fel ajánlatokkal.

 

ZEN Karrier oldalak STATISZTIKÁK

A Társaság a jelen dokumentumban megjelölt, általa kezelt érintetti személyes adatok és egyéb, a Karrier oldalak használata révén rendelkezésére álló (naplózott, következtetett) információk elemzése, anonim statisztikák készítése útján folyamatosan figyeli a munkaerőpiaci trendeket (területi, iparági, jelentkezői típus, kompetenciák, stb. mentén). A Társaság az elemzéseket üzletfejlesztési céljára használja. 

 A statisztikai adatkezelésre egyrészt a Társaság jogos érdeke alapján történik. Tekintettel arra, hogy a statisztikák anonim módon kerülhetnek felhasználásra, így a Felhasználók személyiségi és/vagy adatvédelmi jogai nem sérülnek.

 

COOKIE / SÜTI

Társaságunk a Karrier oldalak megfelelő működése, az alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése és a Felhasználók ismételt elérése érdekében sütiket (cookie-kat) és más hasonló technológiákat alkalmaz. A részletes süti tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://zenstudios.com/privacy-policy/

 

Viselkedésfigyelő süti

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, a ZEN Karrier oldalak látogatásait, használatát elemezhessük (megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), sütit helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Karrier oldalakon megjelenő szövegsávon fogadja el. A viselkedésfigyelő süti egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Karrier oldalakon való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval


EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.Hatósági adatigénylés

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, fogyasztóvédelmi békéltető testület, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk az adatszolgáltatást – amennyiben a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – köteles (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) c) pont) teljesíteni. Az adatszolgáltatás a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik.

 

2.Naplózott adatok

A Társaság statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Karrier oldalak kiszolgálása, kérések teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

A Karrier oldalak működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

A naplózásra a Társaság azon jogos érdekéből kerül sor, hogy biztosítani tudja a Karrier oldalak informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk Karrier oldalakon is közzétett mindenkori székhelyére (1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet) vagy elektronikus úton az support@zenstudios.com e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére Karrier oldalakkal összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott megkeresést a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

A felhasználók jogai

A felhasználó kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Egyéb rendelkezések, tájékoztatások

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen 155.§)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

TÁJÉKOZTATÓ

a felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzokkal kapcsolatosan


 

I. PREAMBULUM

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a ZEN Stúdió Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet, Cg. 01-09-691205, a továbbiakban: Társaság) által a https://zenstudios.com/careers/ weboldal és a Társaság jogosultsága alá eső kapcsolódó technikai felületeken vagy platformokon (a továbbiakban: Karrier oldalakon) alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, oldallátogatók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Karrier oldalakon a mindenkor elérhető a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató, a Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Karrier oldalakon folyamatosan elérhető.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Karrier oldalak böngészése és Karrier oldalak bármelyikén történő jelentkezés során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

A Felhasználó a Karrier oldalak látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Karrier oldalak igénybevételével, használatának kezdeményezésével tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és elfogadja, hogy a Karrier oldalak látogatásához, a jelentkezéshez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása.

A Karrier odalak egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Karrier oldalak bizonyos részeihez, egyes elemeihez.

A Felhasználó azzal, hogy a Karrier oldalakon regisztrál és/vagy jelentkezését bármely formában a Társaság részére eljuttatja, úgy nyilatkozik, hogy a Társaság a beküldött adatokat eltárolja, feldolgozza, nyilvántartásba vegye és az abban szereplő személyes, kapcsolattartási és egyéb adatok tárolja, Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megosztott információk, adatok, referenciák, egyéb tartalmak, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része Társaság számára elérhetővé válnak, amely azokat meghatározatlan ideig tárolhatja, felhasználhatja, rögzítheti. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Társaságunk felé azzal, hogy megszünteti regisztrációját a Karrier oldalakon keresztül és/vagy kéri megküldött adatai végleges törlését. 

A Karrier oldalak célja a Felhasználó a Társaságnál történő munkához jutásának elősegítése.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása, valamint a Társaság előzetesen meghatározott jogos érdeke alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. A Karrier oldalak céljából adódóan kizárólag a tizennyolc (18) életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe. A Karrier oldalakat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azokat a Felhasználó köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel, referenciákkal, Felhasználó által önkéntesen megadott védett és különösen védett személyes adatokkal és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Karrier oldalak bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 

II.TÁRSASÁG ADATAI:


Cégnév:                                 ZEN Stúdió Kft.

Székhely:                               1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet

Cégjegyzékszám:                 01-09-691205

Adószám:                              12532630-2-41

Képviselő:                             Kigyóssy Zsolt István ügyvezető

Telefonszám:            

Fax: 

E-mail cím:                            jobs@zenstudios.com

Honlap:                                  https://zenstudios.com/careers/

Adatvédelmi felelős:             

 

III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK


1. REGISZTRÁCIÓ (ZEN Karrier oldalak PROFIL LÉTREHOZÁSA)

A Társaság Karrier oldalak kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Amennyiben az egyes lehetőségek igénybevétele során kerül sor a regisztrációra, az űrlap szerinti szükségszerűen kitöltendő adatok köre eltérő lehet.

A regisztráció megkönnyítésére a Társaság többféle módon is lehetőséget biztosít. A Felhasználó hozzájárulása alapján a Társaság, illetve a külső szolgáltatók útján kerül sor a felhasználói e-mail cím való(di)ságának ellenőrzésére valamennyi e-mail cím esetében.

Facebook (Meta Inc.) és Google (Alphabet Inc.) felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció esetén nincs szükség a regisztrációs email cím érintett általi hitelesítésére. Facebook és Google alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Meta Platforms Ireland Limited, és a Google Ireland Limited által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Társaság felé a Meta Platforms Ireland Limited, a Google Ireland Limited adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.


1. A kezelt adatok köre:             

 • név, e-mail cím, lakóhely, utazási hajlandóság (leendő munkahely maximális távolsága a lakóhelytől kilométerben alapértelmezetten 15 km), munkakör/pályakezdő, álláskeresői státusz és álláskeresés indoka;
 • közösségi oldal használatával történő regisztráció esetén továbbá: Facebook ID/Google ID, , Google profil fotó
 • mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID); annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára.
 • Az álláshirdetésre jelentkezéssel egy időben megkezdett/elvégzett regisztráció esetén a fentieken túlmenően vagy telefonszám megadása vagy önéletrajz feltöltése szükséges (hirdetéstől függően).
 • A regisztráció létrehozása során az önéletrajzi profil fel/kitöltését is elindíthatja.


2. Az adatkezelés célja  

Felhasználói (munkavállalói) regisztráció, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/- tartás, a Karrier oldalak alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az egyes lehetőségek testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, a keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a Felhasználó és/vagy a Társaság által megadott preferenciáknak megfelelően, a Felhasználók megkeresése/értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a Felhasználók nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése és (már regisztrált) Felhasználók közötti összekapcsolása, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, álláshirdetésre jelentkezés biztosítása, önéletrajz tárolása későbbi jelentkezéshez.

Előzetes külön hozzájárulások esetén továbbá:

 • állásértesítő küldése,
 • önéletrajz adatbázisban történő tárolása, feldolgozása, értékelése,
 • toborzás a Társaság részére.


3. Az adatkezelés időtartama   

Az e-mail cím Felhasználási feltételek III. 1. pontjában meghatározott hitelesítése hiányában egy (1) hónapig; az E-mail cím hitelesítése esetén a Felhasználó profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a Karrier oldal utolsó használatától, állásértesítő utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó állásjelentkezéstől) számított egy (1) évig; illetve a Felhasználó nyilatkozatától függően a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti.


4. Az adatkezelés jogalapja      

a.) A Felhasználó hozzájárulása

Az álláshirdetésre jelentkezés menete során a Társaság jogos érdek és/vagy szerződés létrehozása jogalapon indítja el a regisztrációt az e-mail cím hitelesítéséig. Az e-mail cím hitelesítése során a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján is kerül sor a végleges regisztrációra vagy az adatkezelés megszüntetésére. A regisztráció elindítására jogos érdekből kerül sor adatbiztonsági okokból. Az érintett (Felhasználó) önrendelkezési joga e-mail címe hitelesítése során biztosított, az adatkezelés a szükséges célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű

b.) Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználók által    

A regisztrációs adatok módosítása a felhasználói fiókban 

Regisztrációs adatok módosítása menüpont alatt. A regisztrációs adatok módosítására az űrlapos jelentkezés folyamata során is lehetőség van.

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban Felhasználói fiók törlése menüponton keresztül kezdeményezhető

a.) Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)

Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 16. Egyéb adatkezelések


b.) A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése    

Az IV. fejezetben leírtak szerint.


ÖNÉLETRAJZ PROFIL, ÖNÉLETRAJZ ADATBÁZIS


1.Az adatkezelés előfeltétele           

A ZEN Karrier oldalak PROFIL LÉTREHOZÁSA, regisztráció megléte.


2. Kezelt adatok köre (profil)            

önéletrajz – ezzel együtt fénykép (képmás), egyéb feltöltött felhasználói tartalom (referencia, motivációs levél) felhasználói önéletrajz profilban az önéletrajzon túlmenően megadható adatok:

 • név, cím, e-mail cím, születési év, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország), nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, nettó fizetési igény és igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok, különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) (diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó), bemutatkozás, hobbi, eredmények, önéletrajz profil elérhetőségének státusza és utolsó státuszállítás időpontja.

az önéletrajzi profil adatokból levont következtetések és a felhasználói viselkedés alapján kezelt további adatok:

 • adott pozícióban/szakterületen eltöltött évek száma, utolsó állásjelentkezés a profession.hu oldalon/alkalmazásban, szakterületen eltöltött évek száma összegezve, munkahely és lakóhely távolsága, állásjelentkezési aktivitás (magas, közepes, alacsony), önéletrajz profil frissítésének/módosításának illetve a munkaadók számára elérhetővé tételének utolsó dátuma, az utolsó álláskeresési aktivitás dátuma.


3. Az adatkezelés célja    

Az Önéletrajz adatbázis rész üzemeltetésének célja az önéletrajzi profil elérhetővé tétele a Társaság körében/részére, keresés, szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a Társaság által megadott preferenciáknak megfelelően, kereső algoritmusa segítségével (szövegelemzéssel és parametrikus adatok összevetésével), előzetes hozzájárulás esetén a felhasználók önéletrajz profil adatainak elemzése, felhasználása és értékelése.


4. Az adatkezelés időtartama     

A felhasználói önéletrajz profil a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig tart, annak elérhetőségét azonban az érintett bármikor állíthatja (visszavonhatja az elérhetővé tételhez adott hozzájárulást és újra hozzájárulhat).


5. Az adatkezelés jogalapja        

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont).


6. Adathelyesbítési, korlátozási és törlési lehetőség a Felhasználók által       

A felhasználói a profil adatai az „Profilom” menüpont alatt bármikor módosíthatók. A nyelvi teszt eredménye alapján a nyelvismeret módosítható.


7.A Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése       

Az önéletrajz adatbázisba feltöltött adatok, önéletrajz, egyéb dokumentumok kezelését a Társaságon kívül más adatkezelők nem férhetnek hozzá. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunknál terjeszthetők elő. Az információs önrendelkezési jogainak érvényesítése Felhasználói kérelemre Társaságunk tájékoztatást ad. Az információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét mind a Társaság HR osztálya, mind az ügyfélszolgálat részére szíveskedjen megküldeni.

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatkezeléssel kapcsolatos, a Társaságnál előterjesztett kérelmeket a Felhasználók információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében biztosítja, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tesz (best effort). A Társaság valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a partner a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen.


8. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)       

Az adatbázisban elérhető felhasználói önéletrajz profilt kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai (ügyvezetés, HR osztály munkatársai) számára teszi elérhetővé a jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel és céllal.

A Társaság nem továbbít adatot a Társaságon kívülre. Hatósági, bírósági adatigénylés esetén: lásd III. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK 16. Egyéb adatkezelések


UTÓLAGOS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS

A Karrier oldalak felületen és adatbázis felhasználása keretében a Társaság elérhetővé teszi azon pozíciók listáját, amelyek relevánsak a Felhasználó által megadott/feltöltött adatok elemzése alapján a Felhasználó számára. A Társaság kizárólag az (esetleg még közzé nem tett) pozíciókat és/vagy állásajánlatokat és az önéletrajz adatbázisban adatait elérhetővé tévő Felhasználók adatait vizsgálja egy szoftveres kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel) segítségével.

 

1.Pozíció és/vagy állásajánlat és Felhasználó egyezés vizsgálatához kezelt adatok köre   

 • a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat (kompetencia, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció)
 • önéletrajz (kompetencia, nyelvismeret, tanulmányok, utolsó pozíció, szakmai erősségek)
 • Felhasználó Karrier oldalakon leadott állásra jelentkezésének dátuma
 • önéletrajzban és állásajánlatban található kulcsszóegyezés figyelése

 

2.Az adatkezelés célja        

A Felhasználók által megadott adatok alapján releváns állásajánlat összekapcsolása.

 

3.Az adatkezelés módja     

Kereső algoritmus (automatizált szoftveres adatkezelés szövegelemzéssel és parametrikus adategyeztetéssel).

 

4.Az adatkezelés időtartama         

A Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig vagy az utólagos kiválasztási eljárásban való részvétel kikapcsolásának kéréséig.

 

5.Az adatkezelés jogalapja            

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont). Társaságunk azon jogos érdeke, a Felhasználók munkához jutását segítse, megkönnyítse (mely egyben az érintettek érdeke is), és a Társaság a kiválasztási eljárást lefolytatni tudja. Az érintett Felhasználó és a Társaság közös érdeke, hogy a munkavállaló megtalálását és az álláskeresést hatékonyabbá tegye, a jelentkezőket és álláslehetőségeket összekapcsolhassa.

A Társaság az utólagos kiválasztási eljárás során csak a Felhasználó által álláskeresési céllal rendelkezésre bocsátott adatokat vizsgálja. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a meghirdetett állásajánlatokra önállóan is jelentkezzen. Az érintett bármikor kérheti az utólagos kiválasztási eljárás kikapcsolását. Mindezekre tekintettel az adatkezelés a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított.

 

6.Adathelyesbítési, törlési lehetőség és a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése             

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó érdeke adatainak naprakészen tartása, amely lehetővé teszi a valóban releváns állásajánlatok megjelenítését. A regisztrációs adatok és az önéletrajz az előzőekben meghatározott módon frissíthetők.

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy valamely álláslehetőségre megfelelő jelölt lehet, lehetősége van bármely álláshirdetésre önkéntesen jelentkezni a Társaság által ajánlott álláslehetőségeken felül is.

Az utólagos kiválasztási eljárás kikapcsolása (adatkezelés elleni tiltakozás) a profilból és a regisztrációs e-mail címről az jobs@zenstudios.com e-mail címre írt e-mail útján is kezdeményezhető.


JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE

1.Kezelt adatok köre

 • név, e-mail cím, önéletrajz vagy telefonszám, kísérőlevél, nettó fizetési igény az adott állás kapcsán;
 • a jelentkezés során feltöltött dokumentumok pl. motivációs levél, referencia, képmást tartalmazó fénykép, végzettséget igazoló dokumentum;
 • annak a ténye, hogy a Felhasználó hozzájárult-e ahhoz, hogy a Társaság közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresést küldjön számára, mobileszközön történt regisztráció ténye és a készülék azonosítója (IOS_ID, Android_ID, device_ID);
 • a jelentkezés adatai (jelentkezés ténye, dátuma, pozíció neve, kategória, alkategória, kompetencia) és a jelentkezési folyamat állapota, a Társaság megjegyzései az adott jelentkezéssel összefüggésben.

 

2. A jelentkezéssel a felhasználó alábbi adatai kerülnek felhasználásra: név, email cím, csatolt dokumentumok, telefonszám, fénykép, lakóhely, jelentkezéshez kapcsolódó vagy ennek hiányában a profilban kitöltött és megosztott nettó fizetési igény, végzettségek (végzettség szintje, szakirány, intézmény neve),  beszélt nyelvek és nyelvismeret szintje, pozíciók, munkáltatók, munkáltatóknál eltöltött időszak, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, álláskeresési aktivitás, beküldött kísérőlevél, , különleges jogviszonyra vonatkozó adat(ok) ( diák, nappali tagozaton; megváltozott munkaképességű; nyugdíjas; vállalkozó),  annak ténye, hogy az érintett elérhető-e az önéletrajz adatbázisban, jelentkezés dátuma, kompetencia.


3. Adatkezelés célja

A Felhasználó pályázatának Társaság részére történő benyújtásával a keresés és szűrés a Társaság részéről a Felhasználók között a kiválasztási preferenciáknak megfelelően, az Utólagos kiválasztási eljárás és igénybevétele, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása.

 

A Felhasználók számára annak lehetővé tétele, hogy jelentkezéseiket, azok állapotát ellenőrizhessék.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó adott pályázat során megadott adatait a Társaság A felhasználói önéletrajz profil a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig tart. 

 

A jelentkezési űrlapon a Társaság Utólagos kiválasztási eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának külön jelölőnégyzettel való elfogadása lehetséges, hogy a ZEN Karrier oldalakon meghirdetett pozíció vagy álláshirdetés mellett az Utólagos kiválasztási eljárásra való jelentkezés esetén a Felhasználó adatai felhasználhatóak legyenek későbbi eljárásban is.

 

Az adatkezelés megszűnik a regisztráció megszűnésével, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti vagy csak az Utólagos kiválasztási eljárásban való részvétellel nem kíván élni. Amennyiben a regisztráció megszüntetése során az érintett úgy nyilatkozik, hogy az Utólagos kiválasztási eljárásban fenn kívánja tartani, a jelentkezési adatai további tárolásra kerülnek.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), szerződés létrehozása (GDPR 6. cikk (1) b) pont) és/vagy a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), megváltozott munkaképesség jelölés esetén kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és 9. cikk (2) a) pont). Társaságunk azon jogos érdeke, a Felhasználók munkához jutását segítse, megkönnyítse (mely egyben az érintettek érdeke is), és a Társaság a kiválasztási eljárást lefolytatni tudja . Az érintett Felhasználó és a Társaság közös érdeke, hogy a munkavállaló megtalálását és az álláskeresést hatékonyabbá tegye, a jelentkezőket és álláslehetőségeket összekapcsolhassa.

 

6. Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség

A Felhasználó a „Profilom” menüpont alatt visszavonhatja a jelentkezését, erről a Társaságot a rendszer értesíti, a Felhasználó személyes adatait az adott pozícióval vagy álláshirdetéssel összefüggésben és az adott jelentkezéssel összefüggő személyes adatok törlésre kerülnek. A visszaigazolást a Táraság megküldi a Felhasználó részére.

 

7. Információs önrendelkezési jogainak érvényesítése

A jelentkezés során megadott adatok és csatolt, feltöltött önéletrajz kezelését a Társaságon kívül más nem végzi. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (az adatkezelésről való tájékoztatáskérés, a személyes adatok helyesbítése, zárolása, törlése iránti kérelem, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen) Társaságunk ügyfélszolgálati elérhetőségein, illetve közvetlenül a az álláshirdetésben megadott elérhetőségen, továbbá a jobs@zenstudios.com email címen.

 

A Társaság vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos, valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (best effort).


ZEN Karrier oldalak ALAPELVEK

A ZEN Karrier oldalak olyan adatok közlését várja el, amely személyiségi jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából lényegesek.

A kiválasztási és felvételi folyamatban alkalmazott kompetencia, megfelelőségi és alkalmassági vizsgálat eredményét a Felhasználó jogosult megismerni.

Kiválasztási vagy Utólagos kiválasztási eljárásban történő interjú során a Társaság feljegyzést készíthet, de erről tájékoztatjuk és a feljegyzést megismerheti. A ZEN sosem alkalmaz pszichológia, grafológiai teszteket, poligráfos vizsgálatot vagy ezzel egy tekintet alá eső műszeres vagy orvosi vagy pszichológiai képzettséget igénylő vizsgálatot. Erkölcsi bizonyítványt csak indokolt esetben (pl. jogszabályi előírás) szükséges bemutatni. Korábbi munkáltatótól kizárólag a Felhasználó előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kérhet Társaságunk értékelést.

Bármikor visszavonhatja jelentkezését, meggondolhatja magát, kérheti HR-es kollégánktól vagy az jobs@zenstudios.com email címen, hogy ne keressük fel ajánlatokkal.

 

ZEN Karrier oldalak STATISZTIKÁK

A Társaság a jelen dokumentumban megjelölt, általa kezelt érintetti személyes adatok és egyéb, a Karrier oldalak használata révén rendelkezésére álló (naplózott, következtetett) információk elemzése, anonim statisztikák készítése útján folyamatosan figyeli a munkaerőpiaci trendeket (területi, iparági, jelentkezői típus, kompetenciák, stb. mentén). A Társaság az elemzéseket üzletfejlesztési céljára használja. 

 A statisztikai adatkezelésre egyrészt a Társaság jogos érdeke alapján történik. Tekintettel arra, hogy a statisztikák anonim módon kerülhetnek felhasználásra, így a Felhasználók személyiségi és/vagy adatvédelmi jogai nem sérülnek.

 

COOKIE / SÜTI

Társaságunk a Karrier oldalak megfelelő működése, az alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése és a Felhasználók ismételt elérése érdekében sütiket (cookie-kat) és más hasonló technológiákat alkalmaz. A részletes süti tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://zenstudios.com/privacy-policy/

 

Viselkedésfigyelő süti

Annak érdekében, hogy a Felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk, a ZEN Karrier oldalak látogatásait, használatát elemezhessük (megtekintésének ténye és időtartama, a jelentkezések figyelése), sütit helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a Felhasználó a Karrier oldalakon megjelenő szövegsávon fogadja el. A viselkedésfigyelő süti egy véletlenszerűen generált azonosítót tárol, majd az alkalmazás ez alapján bizonyos felhasználói eseményeket (jelentkezés, hirdetés megtekintés, látogatási időtartam, kulcsszó, készülék típusa) rögzít az adatbázisban. A Karrier oldalakon való belépés után a Felhasználó viselkedéséről rögzített adatokat összekapcsolja a Felhasználóval


EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.Hatósági adatigénylés

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, fogyasztóvédelmi békéltető testület, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk az adatszolgáltatást – amennyiben a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – köteles (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) c) pont) teljesíteni. Az adatszolgáltatás a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékre korlátozódik.

 

2.Naplózott adatok

A Társaság statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Karrier oldalak kiszolgálása, kérések teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe.

A Karrier oldalak működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard yii log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre.

A naplózásra a Társaság azon jogos érdekéből kerül sor, hogy biztosítani tudja a Karrier oldalak informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk Karrier oldalakon is közzétett mindenkori székhelyére (1027 Budapest, Ganz utca 16. II. emelet) vagy elektronikus úton az support@zenstudios.com e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére Karrier oldalakkal összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott megkeresést a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

A felhasználók jogai

A felhasználó kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Egyéb rendelkezések, tájékoztatások

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen 155.§)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről